Voorwaarden van M Designs

1. Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen M Designs en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave:
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van M Designs zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging:
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door M Designs wordt bevestigt en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en M Designs met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden M Designs eerst nadat deze schriftelijk door M Designs zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus:
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van M Designs dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere bureaus de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welk bureau dit is geweest. De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens:
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door M Designs mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers:
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. M Designs houd zich voor, de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan M Designs, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De vergoeding hiervoor wordt door M Designs in/bij de prijsopgave verstrekt.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging:
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienden partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, softproof of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant dit laatste om welke reden dan ook niet nodig acht licht het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant. Dit laatste gaat ook in als de opdrachtgever 3 keer een opdracht gecontroleerd heeft en bij alle 3 keren een goedkeuring heeft verstuurd. Mocht er naar 3 keer controle toch een fout ontstaan, zal hierbij ook gelden dat de kosten voor de klant zijn

8. Termijn van levering:
Een door M Designs opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. M Designs is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreken heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn is M Designs de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het M Designs toekomende honorarium. M Designs is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden. Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriële eigendom:
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan M Designs. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen M Designs en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij M Designs. Deze rechten kunnen na mate de klant vertrekt wel gekocht worden door de opdrachtgever. De kosten hiervoor zullen liggen aan het aantal opdrachten dat er zijn gemaakt.

10. Auteursrecht hebbende:
M Designs garandeert dat een geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geld als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan -beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten:
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding:
M Designs is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van M Designs openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als M Designs dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van M Designs en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depoten de naam van de ontwerper, vormgever en/het bureau/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij M Designs:
Zolang geen nadere afspraken tussen M Designs en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals huisstylen, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van M Designs. Gebruik en licentie

14. Het gebruik:
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met M Designs, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp c.q. de conceptrapportage voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geld het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik:
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen:
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van M Designs veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. M Designs kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging M Designs als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door M Designs gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie:
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft M Designs de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren:
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, M Designs kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden. Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten:
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht:
Indien M Designs door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding:
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

22. Betalingsverplichting:
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door M Designs nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.—.

23. Periodieke betalingen:
M Designs heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij het verzorgen van product- en/of service-inkopen bij derden houd M Designs zich het recht voor een aanbetaling van ten minste 60% te vragen van de eerder gedane prijsopgave.

24. Opschorting:
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door M Designs binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken. Herroepen en beëindigen opdracht

25. Herroepen opdracht:
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat M Designs zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt.

26. Duurovereenkomst:
Wanneer de werkzaamheden van M Designs bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

27. Beëindigen opdracht:
Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van M Designs redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft M Designs het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van M Designs redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft M Designs, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium. Aansprakelijkheid

28. Aansprakelijkheid:
M Designs kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd –of van deze mogelijkheid heeft afgezien– en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. M Designs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

29. Beperking aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van M Designs voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het M Designs toekomende honorarium.

30. Kopieën materialen:
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan M Designs niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen:
De opdrachtgever vrijwaart M Designs voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

32. Alle bedragen zijn vermeld in euro's mits anders vermeld:
Overige bepalingen

33. Andere voorwaarden:
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden M Designs niet indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover M Designs de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar info@mdesigns.nu en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Tevreden klanten

Jaar ervaring

Kopjes koffie gedronken

Projecten